OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen: "GDPR") je Marek Sáblík, Drumcenter.cz, IČO , (dále jen: "správce").
Kontaktní údaje:
Vodní 453, 788 13 Rapotín
e-mail: info@cinelista.cz
telefon: 734 310 339
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel a zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

Účelem zpracování osobních údajů je:
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

Správce nepředá osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.